You are currently viewing A BEN JIA. 桃園藝文店

A BEN JIA. 桃園藝文店

呷奔阿!

川湘菜大師蕭冠之師傅所成立的新品牌「阿本家 Jin Ben A」,一手精湛的四川手藝所設計的菜餚,那畫面,那美味,是記憶裡「家」的味道,「呷奔阿!」「賀!來辣!」