You are currently viewing 阿米家 JIA MI A

阿米家 JIA MI A

阿米家 .JIA MI A

青麻拌麵|輕輕的 麻麻的 挺好的 川湘大師蕭冠之師傅所成立的新品牌「阿米家 Jia Mi A」,一手精湛的四川手藝所設計的青麻乾拌麵,口感麻而小辣,可能是你吃過最好吃的拌麵。